VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky www.allora.sk je spoločnosť ALLORA MODA, s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 16/280, 949 01 Nitra, Sovenská republika, IČO: 36785431, IČ DPH: SK 2022391833, DIČ: 2022391833, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel N, vložka 20018, značka sro. (ďalej len „predávajúci“). Adresa elektronickej pošty predávajúceho je: alloramoda@allora.sk. Telefónne číslo predávajúceho: 0948 645 266. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na webovej stránke www.allora.sk.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru cez e-shop umiestnený na webovej stránke www.allora.sk. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.

3. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi ALLORA MODA, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod bližšie špecifikovaným v čl. VI. ods. 4 VOP a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP.

4. Kupujúcim môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby.

5. Predávajúci je prevádzkovateľom webovej stránky www.allora.sk ako systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie (ďalej len ,,internetový obchod,,).

6. Pred vyplnením objednávky na webovej stránke  http://www.allora.sk/ je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s obchodnými podmienkami“.

7. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

8. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť)s  kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z. z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby  sa nevzťahujú ustanovenia týchto VOP. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. 

9. Elektronickou objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu (resp. email odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára).

10. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na webovej stránke – v internetovom obchode a cenu tohto tovaru.

11. Tovarom sa rozumejú produkty / výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu.

12. Orgán dozoru nad činnosťou predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A

950 50  Nitra 1   

13. Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich:
ALLORA MODA, s.r.o.
Fraňa Mojtu 16/280

949 01 Nitra
Tel.: 0948 645 266
E-mail: alloramoda@allora.sk

 

II. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania elektronickej objednávky kupujúcim na e-shope predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku prostredníctvom internetového obchodu. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví záujem o kúpu určitého tovaru za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všetky potrebné údaje uvedené v objednávke prostredníctvom internetového obchodu.

2. V objednávke kupujúceho musí byť vždy uvedené:

-          fakturačné údaje kupujúceho (meno a priezvisko/názov, trvalý pobyt/sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, zápis v príslušnom registri),

-          emailovú adresu kupujúceho,

-          kto za kupujúceho vyplnil objednávku s uvedením mena a priezviska a kontaktných údajov,

-          požadovaný druh tovaru a požadované množstvo tovaru

- spôsob doručenia.

3. K  akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky elektronickou formou, t.j. e-mailom zaslaným predávajúcim (ďalej len ,,akceptácia,,). V tomto e-maile o akceptácii objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa: „Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy“a „Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy“.prípadne link v e-maily na tieto informácie a dokumenty. Ak je objednávka odsúhlasená predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. IV. VOP. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah e-mailu o akceptácii objednávky predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu alloramoda@allora.sk. 

4. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z.. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

5.  Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.

6. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v čl. V. týchto VOP a v právnych predpisoch SR. Prílohou týchto VOP je aj Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.

7.     Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-    v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

-    tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností predávajúcim, vrátená.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena tovarov je uvedená v internetovom obchode. Všetky ceny sú zmluvné.

2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar v internetovom obchode za odplatu a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru - poštovné podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy).

3. V internetovom obchode sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. .

4. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu.

5. Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú uvedené v mene Euro.  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na allora.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na hodinkar.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.

6. Kúpna cena je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode alebo na dobierku.

7. Vlastnícke  právo  k tovaru  prechádza  na  kupujúceho  až  okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný  tovar a nebezpečenstvo škody na  tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu.

8. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR. 

9. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dodanie tovaru – poštovné, podľa platného cenníka predávajúceho. Tieto náklady mu budú účtované súčasne s kúpnou cenou tovaru. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch na dodanie tovaru – poštovné sú jednoznačne uvedené v procese objednania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia.

IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, kvality a v množstve, tak ako je uvedené v objednávke/ kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a podľa týchto VOP so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru v štátnom jazyku, ďalej daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru.

2. Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky internetového obchodu v poradí, v akom sú mu doručované. Základná dodacia lehota na objednaný tovar je 2-7 dní odo dňa akceptácie elektronickej objednávky predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípade vybraných tovarov.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť lehoty dodania tovaru v prípade dodatočných požiadaviek kupujúceho, ak tieto budú akceptované zo strany predávajúceho.

4. Ak predávajúci nemôže objednaný tovar kupujúcemu dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávke ako miesto dodania tovaru.

6. Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu (alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru) resp. odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru.

7. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s prepravcom tovaru, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu a/alebo prepravcovi tovaru v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

8. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdzuje pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenie obalu a kompletnosť a celistvosť prebratého tovaru.

9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky a či bola dodaná zásielka kompletne, najmä počet balíkov/zásielok.. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Ak kupujúci nevznesie námietky k neúplnej alebo poškodenej zásielke a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom pri dodaní tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru zistiteľné pri prevzatí tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované

10. V prípade znemožnenia či sťaženia dodávky tovaru zavinením tretích osôb (štrajky prepravcov, zásahy orgánov colnej správy a iné) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich dodávku („vyššia moc“ - prírodné katastrofy, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) sa dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky kupujúceho na náhradu škody v dôsledku omeškania predávajúceho s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa vylučujú.

11. Predávajúci je oprávnený odmietnuť resp. pozastaviť dodanie tovaru, v prípade ak kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku voči predávajúcemu. Ak kupujúci svoje záväzky neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodania tovaru, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade predávajúcemu vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť v celom rozsahu.

12.   Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

V.        Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

a)      V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

b)      Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 •          predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 •          predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní už porušený (kozmetika,  drogéria a pod.).


c)     Kupujúci zodpovedá v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014Z.z. za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad listom zaslaným poštou na adrese ALLORA MODA, s.r.o., Fraňa Mojtu 16/280, 949 01 Nitra alebo e-mailom na alloramoda@allora.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z.

d)  V prípade odstúpenia je nutné, aby kupujúci spotrebiteľ zaslal tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený, nespotrebovaný ani čo len čiastočne, spolu s originálnym nepoškodeným obalom, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

e)       V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný, poškodený, bez ochranného obalu alebo čo i len čiastočne spotrebovaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tohto tovaru.

f)      Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené písomné oznámenie kupujúceho  o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

g)       Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby za zakúpený tovar podľa písm. g) pred tým, ako je tovar doručený na adresu  predávajúceho alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu ALLORA MODA, s.r.o., Fraňa Mojtu 16/280, 94901 Nitra, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy alebo odovzdaný predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

h)     V prípade, ak predávajúci poskytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. a) tohto článku týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 (slovom: štrnástich) dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. a) tohto článku týchto VOP.

i)     Ak kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

j)     Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

2.      Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým nie je spotrebiteľ: 

a)      V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľ, môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku v platnom znení.

b)      V prípade ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša tak v celom rozsahu náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

VI.       Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a/alebo na osoby, nakupujúce tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

2. Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto boli spôsobené kupujúcim a/alebo tretími osobami.

3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu.

4. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov predávajúci poskytuje na dodaný  tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu alebo dlhšiu dobu pre určité druhy tovarov. Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, je v záručnej dobe a bol kúpený u predávajúceho.

5. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia na tovare:

- ak vznikli v súvislosti s bežným opotrebením,

- ak boli na tovare vykonané  zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,

- ak bol tovar použitý v rozpore s jeho návodom alebo na účely,  ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- ak boli spôsobené  prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou

- ak boli spôsobené prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov.

-          ak došlo  k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou, neodborným nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo nesprávnym skladovaním u kupujúceho,

- ak k vadám došlo neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja

-          ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady  „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Nájdete TU.

Reklamačný formulár si môžete vytlačiť TU.
V prípade reklamácií kontaktujte tel. číslo 0948 645 266

VII.     Ochrana osobných údajov


Odo dňa 25.5.2018 sa bude ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadiť novými pravidlami.
Tieto nové pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Spoločnosť ALLORA MODA, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel C, vložka 20018, ICO: 36785431, DIC: SK2022391833, prevádzkovateľ internetového obchodu www.allora.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Kategórie osobných údajov
Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.
Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:
Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie

 • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb
 • Údaje z komunikácie medzi ALLORA MODA a zákazníkom
 • Kamerové záznamy z predajne 

Účely spracovania osobných údajov:

 • Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
 • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
 • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou. Ak u nás nakupujete ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme spoločnosti ALLORA MODA.

Marketingové ponuky.

 • Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)
 • Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
 • Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu nás môžete tiež priamo kontaktovať.
 • Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.
 • Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. 


Odovzdanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, zmluvy o VIP klube, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • verejným orgánom (napr. polícia)


Zákaznícke konto a nákup bez registrácie
Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie,  t. j. ako nečlen.
Kontaktujte nás
V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či telefónnom čísle
e-mail: alloramoda@allora.sk
tel.č. : +421 948645 266
Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25. 5. 2018

VIII. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

1. Kupujúci ako spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: alloramoda@allora.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www. economy.gov.sk

IX. Osobitné ustanovenia 

 1.  V prípade, že sa ustanovenia alebo časti týchto VOP stanú neplatnými alebo nevymáhateľnými, zostáva platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení/časti týchto VOP nedotknutá. Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, pričom zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu viedenského Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Zmluvné strany sa v súlade s § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom dohodli, že o všetkých sporoch a nárokoch vyplývajúcich z tejto zmluvy budú rozhodovať slovenské súdy.

2. Písomnosti a správy doručované prostredníctvom emailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania  emailovej správy z emailovej schránky odosielateľa na emailovú adresu prijímateľa, okrem prípadu ak server odosielateľa doručí odosielateľovi správu o nemožnosti doručenia zasielanej emailovej správy prijímateľovi.

X. Záverečné ustanovenia 

1. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.

2. Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú zverejnené na web stránke predávajúceho  a v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje zaslaním objednávky predávajúcemu. 

3. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.allora.sk

 

V Nitre, 16.10.2017